GDPR

POLITICA G.D.P.R.

S.C. Transport Broker Asigurări  S.R.L. prelucrează  prin mijloace automatizate, datele personale ale persoanelor asigurate.

Scopul colectării datelor este oferirea de servicii de asigurare prin folosirea datelor pe baza unui consimțământ explicit.

Scopurile prelucrarii datelor personale

 • raportare și analiză statistică
 • rezolvarea solicitărilor și reclamațiilor venite de la clienți
 • rezolvarea litigiilor daca este cazul
 • prestarea serviciilor de asigurare, cum ar fi prezentarea ofertei și generarea acesteia în vederea încheierii contractelor de asigurare, modificarea și/sau corectarea precum și reînnoirea acestora

Definitii si abrevieri

Date cu caracter personal – orice informație care poate fi asociată cu o persoana fizică identificată sau identificabilă

Persoana identificabilă este persoana ce poate fi identificată, direct sau indirect, făcându-se referire la un numar de identificare sau la atribute specifice identității sale

Operator – persoana juridică S.C. Transport Broker Asigurări  S.R.L.

Persoana împuternicită de către operator este o persoană fizică/juridică, care prelucrează date cu caracter personal pe baza unui contract comercial cu Operatorul

ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

CNP – codul numeric personal este un șir de 13 cifre atribuit persoanei fizice ce este identificată în mod unic, cetățean român

Prelucrarea datelor cu caracter personal – una sau mai multe operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi blocarea, colectarea, stocarea, modificarea, ștergerea, extragerea, distrugerea, utilizarea, dezvăluirea către terți, anonimizarea acestor date.

Este necesară furnizarea datelor personale în vederea creării unei oferte conforme cu cele solicitate și stabilirea relației cu Operatorul, în vederea intrării în posesie a serviciului contractat.

Prin acceptarea ofertei vă dați acordul implicit pentru prelucrarea datelor personale în scopul realizării cerințelor conform solicitării.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea creării unei oferte conform cu cele solicitate.

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european, vă puteți exercita oricare dintre urmatoarele drepturi, astfel cum sunt acestea enumerate în Art. 13 din Regulamentul 679/2016, respectiv:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoana vizata poate solicita dreptul de acces la datele personale, în anumite condiții;
 • Dreptul la rectificare- datele personale pot fi rectificate oricând, sau, dupa caz, modificate;
 • Dreptul la ștergerea datelor – datele prelucrate pot fi șterse, în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legală;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
 • Dreptul de a depune o plangere la Operator și/sau la ANSPDCP;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul de a vă adresa justiției;
 • Dreptul de opoziție – persoana vizată se poate opune prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul de a depune plangere – persoana ale carei date au fost prelucrate poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la ANSPDCP.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura S.C. Transport Broker Asigurari  S.R.L. din București, Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 60, sector 4, cod poștal 040157 sau o puteți transmite prin e-mail la protectiadatelor@tbasigurari.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru solicitări de ofertă sau de alta natură, se poate folosi formularul de contact de pe site-ul Operatorului, fiind necesară furnizarea adresei de email, numele și prenumele solicitantului, pentru a vi se putea oferi un răspuns la solicitarea dvs. Stocarea datelor se va efectua pentru a se putea genera oferta Operatorului.

În cazul în care este necesar, rezolvarea incidentelor și a problemelor apărute în utilizarea sistemelor informatice, echipa care asigura suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal.