Petitii

PROCEDURA DE PRIMIRE ȘI SOLUȚIONARE PETIȚII / RECLAMAȚII

Opiniile și mesajele clienților sunt foarte importante pentru societatea noastră și ne ajută să îmbunătățim serviciile oferite în distribuția de asigurări.

În conformitate cu prevederile legale, vă informăm că în cazul în care vă considerați prejudiciat de activitatea S.C. Transport Broker de Asigurare S.R.L.  vă puteți adresa direct societății noastre pentru analiza și pentru restabilirea situației de drept.

Pentru soluționarea pe cale amiabilă a petițiilor vă puteți adresa la:

  • Telefon 021 336 77 88 pentru suport în formularea unei reclamații
  • Email office@tbasigurari.ro
  • Prin depunerea unei petiții la sediul central din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 60, Sector 4, personal sau prin serviciile poștale
  • Prin intermediul site-lui societății www.tbasigurari.ro
  • Prin înregistrarea petiției la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) și primirea unei solicitări ulterioare de informații din partea autorității respective

Toate petițiile, indiferent de canalul prin care sunt trimise, sunt înregistrate la S.C. Transport Broker de Asigurare S.R.L. în Registrul Unic de Petiții. Pentru petițiile primite prin una din modalitățile mai sus menționate, S.C. Transport Broker de Asigurare S.R.L. va transmite un răspuns oficial la adresa ori canalul de comunicare indicat de către petent.

Conform prevederilor Normei nr. 18/ 2017 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurări, termenul de soluționare a petiției este de maximum 30 zile calendaristice de la data înregistrării primirii acesteia.

Pentru o bună înțelegere și comunicare, petițiile trebuie să conțină cel putin următoarele: numele/prenumele petentului sau denumirea societății, datele de identificare: CNP/CUI, adresa completă, detalii de contact, motivul și descrierea problemelor, inclusiv documente și probe, supuse analizei și soluționării.

Dovada calității de reprezentant al petentului se face prin împuternicire avocațială sau prin procură autentificată notarial, în cazul altor persoane. Reprezentantul persoană fizică prezintă copia actului de identitate.

S.C. Transport Broker de Asigurare S.R.L. va răspunde la toate petițiile.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresă, date contact) nu se iau în considerare și se clasează.

În cazul în care un litigiu între client persoană fizică si S.C. Transport Broker de Asigurare S.R.L. nu a putut fi soluționat în urma unei petiții, clientul are posibilitatea de a se adresa spre soluționare către entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor SAL-FIN. În cazul în care un litigiu între o persoană juridică și S.C. Transport Broker de Asigurare S.R.L. nu a putut fi soluționat în urma unei petiții, persoana juridică are posibilitatea de a apela la mediere sau arbitraj. Soluționarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluționare alternativă a litigiilor nu limiteazș dreptul parților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.

Petiția nu poate avea ca obiect alte pretenții decât cele stabilite conform prevederilor legale, condițiilor generale contractuale.

Conducerea executivă a brokerului asigură buna organizare a activității de primire a petițiilor, dispune măsuri de cercetare, analiză și rezolvare rapidă a tuturor aspectelor sesizate de petenți și de comunicare în temen a soluțiilor la petiții, de asigurare a participarii la soluțiile alternative de soluționare petiții, cu respectarea strictă a prevederilor legale și contractuale în vigoare.